Akvizičná, projektová a inžinierska činnosť

V rámci činností potrebných na dodanie telekomunikačnej stavby na kľúč vykonávame aj akvizičnú, projektovú a inžiniersku činnosť.

Na základe zadania klienta vytipujeme viacero vhodných kandidátov - parciel resp. objektov na vybudovanie základňovej stanice alebo rádioreléového bodu. Akonáhle sa klient pre niektorého kandidáta rozhodne, dodáme mu akvizičnú správu s predbežnými súhlasmi, listami vlastníctva, snímkami z katastrálnej mapy a fotodokumentáciou.

Na vybranú parcelu alebo objekt následne pre klienta uzavrieme nájomnú, prípadne kúpno predajnú zmluvu s majiteľom.

Podla presnej špecifikácie klienta vypracujeme projektovú dokumentáciu stavby(stavebné práce, ocelové konštrukcie, statika, elektrická prípojka a elektroinštalácia, technológia), získame potrebné vyjadrenia a požiadame o územné konanie a stavebné povolenie.

Lukromtel, s.r.o.
Československej armády 198/31
967 01 Kremnica
Slovensko
Tel./Fax: +421 45 6744 024
E-mail: info@lukromtel.sk